dijous, 20 de setembre de 2012

Estelades


Doncs, sí: crec que l'estelada és un símbol de llibertat i de democràcia. Per això, em molesta que algú pugui impedir que un ciutadà onegi lliurement la bandera. En el Ple de Setembre, presentarem aquesta moció perquè a Olot això no pugui passar:


MOCIÓ  EN  FAVOR  QUE  NO  ES  PROHIBEIXI  LA  PRESÈNCIA D’ESTELADES  EN  ESDEVENIMENTS  PÚBLICS.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de l’Ajuntament d’Olot
EXPOSA


Que arran de la pregunta 184/006694 al Govern espanyol, formulada pel diputat del Congrés, Alfred Bosch i Pasqual, representant de la coalició electoral d’Esquerra Republicana de Catalunya, Reagrupament Independentista i Catalunya Sí, sobre la confiscació i prohibició de banderes estelades en recintes esportius,

Que donada la resposta del Govern espanyol (datada a Madrid, 28 de juny de 2012, i amb registre d’entrada al Congrés, número 25157, del 30 de juliol de 2012) que remet a l’article 14 de la llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, segons el qual correspon al Coordinador de Seguretat de l’esdeveniment esportiu (el membre responsable de l’organització policial) vetllar perquè es compleixin els principis que marca aquesta llei, i per això conclou: “Si bien es cierto que hay banderas o emblemas, que no constituyen en sí y de forma separada ningún tipo de infracción, cuando se trata de un espectáculo deportivo de masas donde convergen otras circunstancias como pueden ser, la rivalidad deportiva y/o regional, ideologías políticas de los distintos grupos de aficionados, lugares de exhibición, etc., su exhibición puede provocar una reacción adversa y violenta por parte de unos sectores de aficionados. En virtud de ello, el Coordinador de Seguridad, en ciertas ocasiones, puede determinar que no se permita la introducción a los recintos deportivos de dichas banderas y/o emblemas”.

Que entenem que, en cap cas, a la ciutat d’Olot es pot considerar la bandera estelada com un símbol que pugui provocar reaccions violentes (i si es poguessin produir pensem que el que caldria seria perseguir aquestes accions violentes, i en cap cas imputar-les a la presència de banderes estelades), ans al contrari: la bandera estelada és un símbol de catalanitat, de llibertat i de democràcia; un símbol que és present de manera habitual en la nostra ciutat i en els actes que s’hi desenvolupen (siguin esportius, culturals, lúdics o de qualsevol altra índole), i que el conjunt de la ciutadania no veu com una ofensa o com una incitació a la violència.Per tot això, proposem al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS


1. Manifestar el rebuig d’aquest consistori de qualsevol prohibició a la presència de banderes estelades en recintes esportius.


2. Instar els possibles Coordinadors de Seguretat dels esdeveniments que tinguin lloc a la ciutat d’Olot a no prohibir ni posar cap altra mena d’obstacle a la presència de banderes estelades en els recintes esportius, culturals i espais públics de la nostra ciutat.


3. Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Governació, al Ministerio del Interior espanyol i a tots els clubs esportius, entitats culturals i associacions de la ciutat d’Olot.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada